2019 yılı ile beraber, birçok sektörde mevzuat, yönetmelik vs. hususlarda değişiklikler olmuştur. Bu değişimler, sektörün talepleri doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görmesi durumunda olmaktadır. Bu yazımızda sizlerle kısaca bunları paylaşmak istiyoruz.
• 2019 yılında 27 Gümrük Tarife Pozisyonunda değişiklik olmuştur. Bu 27 GTIP numarasının yerine 48 yeni GTIP numarası kabul edilmiştir.
• Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11) ile, sektörümüzü de ilgilendiren kırktan fazla ürüne “ithalatta denetim” getirilmiştir.
• Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15) ile, 8506 ve 8507 GTIP numarası ile başlayan 25 ürüne “ithalatta denetim” getirilmiştir.
• 8427 GTIP numarası ile başlayan Forklift ürün grubu için, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) ile yeni düzenlemeler getirilmiştir. İş bu ürünler, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) açısından “ithalatta denetime” tabi tutulmaktadır. Denetim TSE – Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.
• İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) ile, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamında, Gümrük Tarife Cetvelinde 84 ile başlayan Makine Grubu içerisinde 33 ürüne denetim getirilmiştir.
• 8428.90.90.90.00 GTIP numarasına sahip Personel Yükseltici Platformlar için, 2019/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği kapsamında, CIF kıymet bedeli 30 USD / KG olarak belirlenmiş ve ayrıca 10 yaş sınırı getirilmiştir. Bu ürün grubu için İlave Gümrük Vergisi uygulaması 28.03.2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile devam edecektir.
• 8705.90.80.90.11 GTIP numarasına sahip Araç Üstü Platformlar için, 2019/7 sayılı Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Uygunluk yazısı aranmaya devam edecek olup, Model Yılı Uygulamasına tabi olma durumu da yine devam edecektir. Ayrıca Araç Üstü Platformlar, 2019/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğinin EK-1 ve Ek-2 sin de belirtilmediği için, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün izni aranmaktadır. 10 yaş ve 70 metre sınırı bulunmaktadır.
• Sektörümüzün imalat standardı olan EN 280+A1 “Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler” standardı, yerini; EN280 – 1 : “Mobile elevating work platforms – Part 1: Design calculations – Stability criteria – Construction – Safety – Examinations and tests” ve EN280 – 2 : “Mobile elevating work platforms – Part 2: Additional safety requirements for load lifting appliances on the extending lifting structure and work platform” standartlarına bırakacak. Üreticilerin bu konuda gerekli değişiklikleri yapmaları ve belgelendirmelerine artık bu iki standarda göre yapmaları gerekecektir.
• Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından Personel Yükseltici Platformlar için belirlenen ANSI A92 standardında önemli değişiklikler olacak. Standard, Aralık 2018’de yayımlandı ve sektördeki firmalar için 12 aylık bir süre tanındı. İş bu standardın ülkemizdeki üreticiler tarafından da kabul edilmesi için Platformder olarak gerekli çalışmaları yapmaya başlamış bulunmaktayız.
Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı