Ana Sayfa Misafir Yazarlar PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR AB VE BİZ…

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR AB VE BİZ…

5 views

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.03.2024 tarih ve 95113643 sayılı bir yazı yayımlayarak personel yükseltici platform olarak adlandırılan eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğunu ve çeşitli ihtilafların oluştuğunu belirterek konu ile ilgili olarak;

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84.27 tarife pozisyonu “Forkliftler; Kaldırma Ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabaları.” tanımlı eşyayı kapsamaktadır. 84.27 pozisyonu açıklama notlarında “… (B) KALDIRMA, YÜKLEME TERTİBATI OLAN DİĞER YÜK ARABALARI Bu gruba aşağıdaki makina ve cihazlar dahil bulunmaktadır: (1) Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları. Bunlar, elektrik kabloları, kamu aydınlatma sistemleri, vb. nin bakım işlerinde kullanılır” hükmü bulunmaktadır.

“Yük” ifadesi Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde “Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi” olarak tanımlanmış, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa göre yüklü ağırlık ifadesi “Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı” olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla gerek yukarıdaki tanımlar gerek açıklama notundaki hüküm dikkate alındığında 84.27 pozisyonundaki eşyanın insan taşımasında bir engel bulunmamaktadır. Yine “Araba” ifadesi TDK Sözlüğünde “Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı” olarak belirtmiş olup buna göre 84.27 pozisyonunda yer alan bir yük arabasının tekerlekli, kendinden hareketli veya insan gücüyle itilip çekilebilen bir araç olabileceği anlaşılmaktadır.

TGTC 84.28 tarife pozisyonu “Kaldırma, Elleçleme, Yükleme, Veya Boşaltma İşlerine Mahsus Diğer Makina Ve Cihazlar (Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Konveyörler, Teleferikler Gibi).” tanımlı eşyayı kapsamakta olup anılan pozisyonda yük arabası tabirine uymayan kaldırma ve elleçleme tertibatı olan makine ve cihazlar yer almaktadır.

Bu itibarla personel yükseltici platform olarak bilinen eşyalardan yük arabası tabirine uyanlarının (Ekte temsili görsellere yer verilmiştir) 84.27 pozisyonunda, uymayanlarının 84.28 pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.” denilmektedir. Bakanlığın yazısı irdelenmeden önce Platformder Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah TUNCER 01.03.2023 tarihli makalesinde 19.09.2022 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan “2022/1610 sayılı, 13 Eylül 2022 tarihli Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde “(AB), (EC) No 738/2000” Yönetmeliğinde bir tadilat gidildiğini belirterek bu yönetmelik; hidrolik kaldırma cihazı ile donatılmış bir çalışma platformu ile alakalı birleşik isimlendirmeye yönelik sınıflandırma kararı olduğunu belirterek bu karar hem Ortak Gümrük Tarifesi ve hem de AB’nin dış ticaret istatistiklerinin gerekliliklerini karşılamak üzere alınmış bir karar olduğunu belirtmektedir.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı dikkate alarak,
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 9 Ekim 2013 tarih ve (AB) 952/2013 sayılı ve Birlik Gümrük Kanunu’nu belirleyen Tüzüğü ve özellikle bunun 57(4) ve 58(2) Maddelerini göz önünde bulundurarak,
1-(EC) No 738/2000 sayılı Komisyon Tüzüğüne göre, söz konusu Tüzüğün Ekinin 5. maddesinde listelenen madde, elektrik motoruyla çalışan, teleskopik kollu bir hidrolik kaldırma cihazı ile donatılmış dört tekerlekli bir araç; 15,5 m yüksekliğe ve 227 kg kaldırma kapasitesine sahip, düz bir yüzeye kalıcı olarak monte edilmiş ve güvenlik korkuluğuna sahip bir çalışma platformu ile donatılmış, diğer kaldırma makineleri olarak Kombine Nomenklatür (CN) kodu 8428 90 90 altında sınıflandırılmıştır.

2-Kaldırma araçlarının 8427 pozisyonunda yer almamasının nedeni, yalnızca yükleri ve insanları kaldırmak için tasarlandığı için yük taşımacılığına uygun olmamasıdır. Bununla birlikte, 8427 pozisyonu, eşyanın taşınması için tasarlanmamış eşyayı hariç tutmaz. Ayrıca, 8427 pozisyonuna ilişkin Armonize Sistem Açıklama Notları, kısım (B), bent (1)’e göre 8427 pozisyonu, elektrik kablolarının, umumi aydınlatma sistemlerinin, vb. bakımı için mekanik olarak yükseltilen platformlara sahip kamyonları kapsar.

3- Eylül 2021’deki 68. oturumunda, Dünya Gümrük Örgütü’nün (WCO) Uyumlaştırılmış Sistem Komitesi (HSC), 8427.10/1 sınıflandırma görüşünü onayladı ve ‘Kendinden Tahrikli Mafsallı Bomlu Kaldırma’ adlı bir ürünü elektrik motoruyla çalışan tekerlekli bir taban olarak sınıflandırdı. ünite, boma monte edilmiş bir çalışma platformuna (kafes veya insan sepeti) sahip mafsallı hidrolik kaldırma bomlu kamyonla çalışır. Bu asansörün maksimum hızı 5,2 km/h (katlanmış) ve 0,8 km/h (açık) olup, maksimum çalışma yüksekliği 15,7 m, maksimum brüt ağırlığı 6 500 kg ve platform kapasitesi 227 kg’dır. Yüksekte çalışmayı sağlamak için bir işçiyi barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Armonize Sistemin (HS) 8427 10 alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır ve nesnel özelliklerine göre, elektrik motoruyla çalışan kendinden tahrikli kamyonlar olarak CN Kodu 8427 10 10’a karşılık gelir.

4-738/2000 sayılı Yönetmelik (AT) Ekinin 5. maddesinde açıklanan madde ile ürünün aynı veya çok benzer özellikleri göz önüne alındığında, bu Yönetmeliğin Ekinde belirtilen maddenin tarife sınıflandırması, sınıflandırma görüşü 8427.10/1’e uygun değildir.

5- Birlik, 87/369/EEC sayılı Konsey Kararı uyarınca, DGÖ Gümrük İş birliği Konseyi tarafından hazırlanan Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin bir akit tarafıdır. HSC tarafından onaylanan sınıflandırma görüşleri, Birlik tarife önlemleri için kılavuz araçlardır.

6-8427.10/1 sayılı sınıflandırma görüşünün 8427 sayılı Armonize Sistem Pozisyonu ve 8427 10 alt pozisyonunun lafzına uygun olduğu ve 8427.10/1 sayılı sınıflandırma görüşünün uluslararası düzeyde yorumlanmasında ve uygulanmasında birliğin sağlanması amacıyla, Ek’in 5. maddesinin silinmesi gerekmektedir. Yönetmelik (EC) No 738/2000

7-38/2000 (EC) sayılı Tüzük bu nedenle buna göre değiştirilmelidir.

8- Bu Yönetmelikte öngörülen tedbirler, Gümrük Kanunu Komisyonunun görüşüne uygundur.

BU DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİŞTİR:
Madde 1
(AT) 738/2000 Sayılı Tüzüğün Ekinde, tablonun 5. maddesine karşılık gelen satır ve resim C silinmiştir.
makale 2
Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe girer .
Bu Tüzük bütünüyle bağlayıcı olacak ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanacaktır.
13 Eylül 2022’de Brüksel’de yapılmıştır.” denilmektedir.

Avrupa Komisyonu DGÖ Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından hazırlanan Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sisteminin HSC tarafından onaylanan sınıflandırma görüşlerinin Birlik tarife önlemleri için kılavuz araçlar olduğunu belirtmekte komisyonun daha önce aldığı 738/2000 sayılı Yönetmelik ile aldığı (AT) Ekinin 5. maddesinde açıklanan madde ile ürünün aynı veya çok benzer özellikleri göz önüne alındığında, bu Yönetmeliğin Ekinde belirtilen maddenin tarife sınıflandırması, sınıflandırma görüşü 8427.10/1’e uygun olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla söz konusu personel yükselticilerinin 8427.10 GTİP’da sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.03.2024 tarih ve 95113643 sayı ile yayımladığı yazıda Tarife Sınıflandırması açısından hiç alışık olmayan yöntemlerin izlendiği görülmektedir.

Bunlar;
1-Genel Müdürlük ilk defa Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallarını terk ederek TÜRK Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü üzerinden “Yük” tanımı yaparak sınıflandırma yapmaya çalışmış “Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi” olarak tanımlanmış,

2-Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa göre yüklü ağırlık ifadesi “Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı” olarak ifade edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu personel yükselticinin karayolunda hareket edemediği, hizmetlisinin olmadığı (eşya tek kişi tarafından kafes içinde kumanda edilmekte, kafes içinde iki kişinin hareket etmesinin mümkün değildir), sürücü ile beraber taşıyabileceği ağırlığın 227kg olduğu dikkate alındığında nasıl bir yük taşıma aracı olduğu da tartışmaya açık bile değildir.

Gümrükler genel Müdürlüğü Yazısının son kısmında “Bu itibarla personel yükseltici platform olarak bilinen eşyalardan yük arabası tabirine uyanlarının (Ekte temsili görsellere yer verilmiştir) 84.27 pozisyonunda, uymayanlarının 84.28 pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.” denilmektedir. Karayolunda hareket edemeyen, yük taşıyamayan, hizmetlisi olmayan bu eşyanın forkliftler gibi kaldırma ve boşaltma, kaldırma ve elleçleme tertibatı olmayan personel yükselticilerinin hatalı olarak sınıflandırılmaktadır.

Öte taraftan 20.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları)(Serino:38) “ 12/7/2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde yer alan tablodaki “8428.90.98” sınıflandırma kodlu satırın birinci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.” denilerek “Bir çalışma platformu bulunan hidrolik bir kaldırma tertibatı ile teçhiz edilmiş araç.

Araç, üzerine kaldırma tertibatının ve kaldırma tertibatını ve aracı çalıştıran elektrik motorunun monte edildiği düz bir yüzeyden oluşmaktadır. Kaldırma tertibatının kontrol mekanizması, çalışma platformunun üzerine monte edilmiştir. Araç, dört adet geniş lastiğe (12.5 x 16) sahiptir. Araç, %25 tırmanma eğimine ve saatte maksimum 4.3 km. hıza sahiptir. Araç, başka bir motorlu araç tarafından çekilmeksizin karayolunda kullanılmaya uygun değildir.

Kaldırma tertibatı, araca daimî olarak monte edilmiştir. Bu tertibat, dikey ve yatay hareketler için, dönebilen, iç içe geçmeli (teleskopik) bir vinçten oluşmaktadır. 0.66 m.x 1.5 m. çapında bir çalışma platformuna ve güvenlik parmaklıklarına sahiptir
Kaldırma tertibatı, maksimum 15,5 m. yüksekliğe ve en fazla 227 kg. Kaldırma kapasitesine sahiptir.” Tanımlı eşyaya ilişkin sınıflandırılmayı da kaldırarak personel yükselticilere ait yeni bir durum ortaya çıkarmak ile beraber 20.04.2024 tarihinden önce 8428.90 Tarife alt pozisyonunda yapılan sınıflandırmalar nedeni ile Gümrük İdarelerinde oluşan ek tahakkuk ve cezalar ile ilgili olarak yargıya intikal eden olayların nasıl bir yol izleneceği ise tam bir karmaşa ortamı yaratmıştır.

Peki biz bu karmaşa ortamına neden geldik;

Forkliftlere uygulanan;
1-Gümrük vergisi; %4-%4,5 oranında daha fazla vergi tahsili
2-Gözetim uygulaması; Yüksek bir kıymet ile beyan zorunluluğu
3-Yatırım Teşvik uygulamaları

Gibi farklılıklar personel yükselticilerin 84.27 sınıflandırılmasında karşılaşacakları durumlardır.
Oysa Gümrük idarelerinin asli görevinin eşyanın vergi oranlarına ve diğer uygulamalara bakılmaksızın eşyanın Tarifesinin Kıymetinin ve Menşeinin tespiti ve doğruluğunu sağlayarak yasal ticaretin önünü açmak yasa dışı ticareti engellemek olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz.

Nurettin ELGÖRMÜŞ
ZBS Gümrük Müşavirliği
Müşavir Yardımcısı