Ana Sayfa Dergi Haberleri İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV İNDİRİMİ KALDIRILDI.

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV İNDİRİMİ KALDIRILDI.

25 views

26 Kasım 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ithalatta gözetim uygulaması kapsamında gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ithalatta korunma önlemleri uygulaması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin de indirim hakkı kaldırılmıştır.

Özetle, ithalatta ödenen her türlü vergi KDV matrahına konu olduğundan, ödenen bu vergilerin de KDV’si ödenmekteydi. Gözetim ve korunma önlemleri kapsamında alınan vergiler vergi mevzuatı açısından gider kaleminde değerlendirilip bu vergiler aynı zamanda KDV matrahının konusunu oluşturmakta ve ithalat beyannamelerinde KDV’si de ödenmekteydi.

Bu kararla birlikte tarife dışı önlem olarak uygulanan bu vergi ve yükümlülükler nedeniyle alınacak ek KDV’nin indirim konusu yapılmaması bütçeye yeni bir gelir kalemi oluştururken aynı oranda maliyetlere de yansıyacaktır. Bu nedenle de ithal malların fiyatlarında ve dolayısıyla iç piyasaya fiyatlarına artış olarak yansıyacağı da aşikardır.

Ancak konuya ilişkin olarak, 28.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 23.11.2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki Karara geçici madde eklenmiştir.

Bu ek kararda özetle; 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedeli bankacılık sistemi üzerinden ödendiği teşvik edilen malların, 01.04.2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar ithal edilmesi durumunda bu kararın uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Yeni durumda sistem düzenlemesi yapılmazsa manuel işlemlerle gümrük vergilerine bağlı KDV ile gözetim kaynaklı KDV, dampinge karşı vergi ve benzeri vergiler nedeniyle oluşan KDV’nin ayırımı manuel olarak yapılacağından beyanda birçok hatanın beraberinde gelecektir. Bu konuda yeni bir tebliğin yayınlanması beklenmektedir.